Baltijas Dzips मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.7 (100 hp) 1998 1998 Baltijas Dzips BD-1322 1998 – 2.7 (100 hp)
#शीर्षमा फिर्ता