Beijing मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
2.4 (87 hp) 1989 Beijing BJ 2020 1989 – 2.4 (87 hp)
2.4 (106 hp) 1989 Beijing BJ 2020 1989 – 2.4 (106 hp)
#शीर्षमा फिर्ता