CSR मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
CSR (260 hp) Superlight 2007 Caterham CSR 2007 – CSR (260 hp) Superlight
CSR (200 hp) 2005 Caterham CSR 2005 – CSR (200 hp)
#शीर्षमा फिर्ता