Donkervoort मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
RS 1.8 (270 hp) 2007 Donkervoort D8 270 RS 2007 – RS 1.8 (270 hp)
#शीर्षमा फिर्ता