2125 मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.5 (70 hp) 1973 1997 Izh 2125 1973 – 1.5 (70 hp)
#शीर्षमा फिर्ता