LUAZ मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.2 (42 hp) 1979 1990 LUAZ 969M 1979 – 1.2 (42 hp)
#शीर्षमा फिर्ता