Paykan मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.8 (96 hp) 2001 2010 Paykan Paykan Saloon 2001 – 1.8 (96 hp)
1.8 (73 hp) 1989 2005 Paykan Paykan Saloon 1989 – 1.8 (73 hp)
1.6 (65 hp) 1985 2005 Paykan Paykan Saloon 1985 – 1.6 (65 hp)
#शीर्षमा फिर्ता