Premier मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
1.1 (42 hp) 1962 Premier Padmini 1962 – 1.1 (42 hp)
1.2 (53 hp) 1962 Premier 118 1962 – 1.2 (53 hp)
#शीर्षमा फिर्ता