SeAZ मोडेल र विशिष्टता

ईन्जिन वर्ष ईन्जिन प्रकार
11301 (49 hp) 1997 2006 SeAZ 1111 1997 – 11301 (49 hp)
11116 i (53) 2006 SeAZ 1111 2006 – 11116 i (53)
11113 (33 hp) 1997 2006 SeAZ 1111 1997 – 11113 (33 hp)
#शीर्षमा फिर्ता